درمان زانوی ضربدری و پرانتزی

زانوی ضربدری و زانوی پرانتزی، دو انحراف بسیار رایج در مفاصل زانو هستند که در این حالت زانوهای فرد بیش از اندازه به یکدیگر نزدیک است و حالت ضربدر به خود گرفته است یا بیش از اندازه از یکدیگر دور است و به حالت پرانتز درآمده است.

ما در کلینیک سلامت پا پردیس به مراجعینی که از عارضه پا پرانتزی یا پا ضربدری رنج می برند، با تجهیزات مدرن و به روز، بهترین درمان را توصیه می کنیم.